menu
Word Lid
VB VOORSTEL OM ENERGIEMETERS AAN TE KOPEN: AFGEWEZEN

Op de gemeenteraad van maart had het Vlaams Belang een agendapunt ingediend dat voorstelde om energiemeters (voor de inwoners) aan te kopen. Er werd toen beslist om dit agendapunt te verdagen naar de gemeenteraad van april. Hier volgt eerst het originele voorstel van ons raadslid:

“Zoals we jammer genoeg allemaal ondervinden zijn de prijzen voor energie flink gestegen. Voor sommige mensen vormt dit zelfs een heel groot probleem. Het komt er dan ook op aan om te kunnen bezuinigen. Maar dit is niet erg evident. Hoeveel verbruiken onze huishoudtoestellen en kleinere apparaten? Als leek kan je daar maar naar gissen. Het gemeentebestuur van Brecht heeft daar iets op gevonden en kocht 75 energiemeters aan. Deze energiemeters kunnen worden uitgeleend aan de inwoners van die gemeente. Het gebruik van zo'n energiemeter is vrij eenvoudig. Je steekt hem thuis in het stopcontact waarop een toestel is aangesloten. Zo kan het energiegebruik precies worden gemeten. Op deze manier leren mensen ook bewuster omgaan met energie en kunnen ze eventueel hun gebruik wat bijsturen. De gemeente Brecht ontleent deze energiemeters voor 7 dagen.

*Gelet op het feit dat in Grobbendonk, net als in andere gemeentes, de energieprijzen de pan uitrijzen.                                                                                             *Gelet op het feit dat voor veel mensen het betalen van de energiefactuur een probleem kan worden.                                                                                         *Gelet op het feit dat veel mensen daarom ook willen bezuinigen, maar niet goed weten hoe ze daaraan moeten beginnen.                                                     *Besluit de gemeente Grobbendonk een aantal energiemeters aan te kopen om aan haar inwoners te kunnen uitlenen.”

Na voorlezing van het voorstel geeft de voorzitster van de gemeenteraad het woord aan ons raadslid Lut Cateau: 
“Ik wil hier enkel nog aan toevoegen dat ik weet dat het OCMW ook een aantal energiemeters heeft voor kansarme gezinnen. Ik wil het uitlenen van de energiemeters daar echter van loskoppelen. Veel mensen durven de stap niet zetten naar het sociaal huis en voelen een zekere schroom om daar binnen te stappen. Het uitlenen van de energiemeters zou dan ook beter door de gemeente en op het gemeentehuis gebeuren.”

Een raadslid gaat daar niet mee akkoord en vindt dat we door het uitlenen op het sociaal huis de schroom kunnen wegnemen.

Repliek Lut: 
“Ik zou niets liever willen dan dat deze schroom wordt weggenomen, maar we moeten realistisch blijven. Je zou ervan versteld staan hoeveel mensen er in onze gemeente eigenlijk ook kansarm zijn, maar niet bij het OCMW durven aan te kloppen. Ik had gehoopt en eigenlijk dacht ik dat dit ook zou gebeuren, dat bij de hernieuwing van het gemeentehuis en de pastorij ook het OCMW hier zou gehuisvest worden. Zodat als er mensen zich aanmelden het helemaal niet duidelijk zou zijn waarvoor ze eigenlijk komen, of het nu louter administratieve vragen zijn die normaal worden geregeld door het gemeentepersoneel of vragen van sociale aard. Jammer genoeg is dit niet gebeurd en moeten de mensen nog altijd naar het Sociaal Huis.”

Antwoord voorzitster OCMW: 
De voorzitster geeft aan dat de koppeling van gemeente en OCMW in het gemeentehuis NOG NIET is gebeurd. Dit zal in de toekomst in elk geval nog gebeuren.

Antwoord bevoegde schepen: 
De schepen zegt dat men net een energieambtenaar heeft aangesteld. Misschien kan die alles bekijken. Hij zegt ook dat er geen concreet aantal en voorbeeld van energiemeter wordt voorgesteld. Misschien kan de milieuambtenaar alles regelen.

Lut: 
“Ik heb geen aantal en soort energiemeter voorgesteld, omdat ik jullie daarin vrij wou laten. Ik zou echter wel een stemming willen, omdat anders dit voorstel misschien weer op de lange baan wordt geschoven.”

Er wordt wat heen en weer gepalaverd, Uiteindelijk stelt de voorzitster voor om dit punt te verdagen tot de volgende gemeenteraad, zodat de energieambtenaar dit voorstel uitgebreid kan bekijken en uitwerken. Lut gaat uiteindelijk daarmee akkoord, maar maakt wel de bedenking dat de volgende keer als dit punt op de gemeenteraad komt, het haar punt niet meer zal zijn, maar een punt van de meerderheid. Ze maakt de opmerking dat dit misschien dan ook wel de bedoeling is.

Tijdens de gemeenteraad van april staat dus het voorstel van het Vlaams Belang weer op de agenda maar heeft de meerderheid er een amendement aan toegevoegd. Dit amendement komt neer op een afwijzing van het voorstel. Het Vlaams Belang krijgt als eerste terug het woord.

“Ik heb natuurlijk niet zoveel toe te voegen. Dat heb ik vorige maand al gedaan. Dit punt is verdaagd, omdat vorige keer pas een ambtenaar voor energie was aangenomen. Het was de bedoeling dat men ging samenzitten met deze persoon. Dus ik stel voor dat de schepen zijn zegje doet.”

Antwoord bevoegde schepen: 
De schepen zegt dat hij contact heeft opgenomen met de gemeente Brecht en dat er nog geen energiemeters werden uitgeleend. Verder geeft hij een heel aantal maatregelen op die onze gemeente nu al doet. Deze maatregelen werden opgesomd in een amendement met de conclusie dat het uitlenen van energiemeters niet nodig is.”


Zoals wettelijk voorzien wordt dit amendement eerst gestemd, voor het agendapunt dat Lut indiende. Lut gaf aan dat ze dit amendement niet zou goedkeuren, omdat haar voorstel dan uiteraard werd weggestemd. Zoals te verwachten, stemde de meerderheid voor het amendement, waardoor het voorstel van Lut kwam te vervallen.

NOOT VLAAMS BELANG: 
We dachten dat alle maatregelen, grote én kleine, om de dure energieprijzen te beperken voor onze inwoners, zeker voor de velen die het moeilijk hebben om rond te komen, welkom waren. Het gemeentebestuur (GIB/VLD en N-VA) denkt daar dus anders over.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF